De dienst "GetGrib.nl" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Grib Leisure IT Innovations BV. Aan het gebruik van GetGrib.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door GetGrib.nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Grib Leisure IT Innovations BV schriftelijk zijn aanvaard

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. GetGrib.nl wordt u aangeboden ten behoeve van automatiseringsdoeleinden binnen uw bedrijf middels de via GetGrib.nl aangeboden tools. U bepaalt zelf hoe u de tools inzet en voor welke specifieke doelen.
1.2. Om GetGrib.nl te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Grib Leisure IT Innovations BV mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Grib Leisure IT Innovations BV heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. Met GetGrib.nl verwerkt u persoonsgegevens. Grib Leisure IT Innovations BV treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; u bent de verantwoordelijke. U vrijwaart Grib Leisure IT Innovations BV van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.


Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden GetGrib.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2. In het bijzonder is het verboden GetGrib.nl op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma's voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de dienst.
2.3. Indien Grib Leisure IT Innovations BV constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Grib Leisure IT Innovations BV zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Grib Leisure IT Innovations BV zonder waarschuwing ingrijpen.
2.4. Indien naar het oordeel van Grib Leisure IT Innovations BV hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Grib Leisure IT Innovations BV of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Grib Leisure IT Innovations BV gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.5. Grib Leisure IT Innovations BV is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.6. Grib Leisure IT Innovations BV kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Grib Leisure IT Innovations BV van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.


Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Grib Leisure IT Innovations BV spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar specifieke garanties worden alleen gegeven indien een aparte service level overeenkomst wordt afgesloten met Grib Leisure IT Innovations BV.
3.2. Grib Leisure IT Innovations BV onderhoudt GetGrib.nl actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Grib Leisure IT Innovations BV dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
3.3. Grib Leisure IT Innovations BV mag van tijd tot tijd de functionaliteit van GetGrib.nl aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Grib Leisure IT Innovations BV zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.


Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst GetGrib.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Grib Leisure IT Innovations BV. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Grib Leisure IT Innovations BV, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Grib Leisure IT Innovations BV heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
4.3. Indien u informatie stuurt naar Grib Leisure IT Innovations BV, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.4. Grib Leisure IT Innovations BV zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via GetGrib.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Grib Leisure IT Innovations BV daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Grib Leisure IT Innovations BV zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.


Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Aan het gebruik van GetGrib.nl is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per maand verschuldigd en wel vooraf.
5.2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Grib Leisure IT Innovations BV, via iDealbetaling, of volgens de betaalinstructies op de website.
5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Grib Leisure IT Innovations BV beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2. Grib Leisure IT Innovations BV is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Grib Leisure IT Innovations BV meldt.
6.4. In geval van overmacht is Grib Leisure IT Innovations BV nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.


Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3. Grib Leisure IT Innovations BV kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
7.4. Op verzoek en tegen meerprijs kan Grib Leisure IT Innovations BV u een kopie van de opgeslagen data verschaffen. Informeer naar de mogelijkheden en kosten.


Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1. Grib Leisure IT Innovations BV mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder momentop ieder momentop ieder moment aanpassen.
8.2. Grib Leisure IT Innovations BV zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.


Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met GetGrib.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Grib Leisure IT Innovations BV gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Grib Leisure IT Innovations BV wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. Grib Leisure IT Innovations BV is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die GetGrib.nl of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt